Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Kindermishandeling - afgesloten

Annemieke Konijnendijk promoveert 7 juni 2018 op dit onderwerp

 

Annemieke Konijnendijk is op 7 juni 2018 aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift ‘Fragile, please handle with care. Understanding and supporting professionals’ response to suspicions of child abuse and neglect’
Voorafgaand aan de promotie vond een minisymposium plaats, getiteld: Kindermishandeling; handelen van de professional.

Dit project richt zich op de verbetering van secundaire preventie van kindermishandeling, oftewel het vaker, eerder en beter signaleren van (risico’s op) kindermishandeling. Door vroegtijdige signalering kan (verergering van) kindermishandeling voorkomen worden. In dit project ligt de focus op onderzoek naar het werken met richtlijnen en meldcodes kindermishandeling door professionals. Welke knelpunten ervaren hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld bij het werken volgens het stappenplan van de JGZ-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling? Verder wordt in dit project gekeken op welke wijze JGZ-professionals beter ondersteund kunnen worden in het werken volgens de JGZ-richtlijn, zodra zij vermoedens hebben van kindermishandeling.

 

bachelor- en masteropdrachten 

Gedurende de looptijd van het project zijn regelmatig studenten aangesloten die kleinere deelonderzoeken uitvoerden in het kader van hun bachelor- of masterthese.

 

werkzaamheden bij GGD Twente 

Tussen april 2011 en april 2015 werkte Annemieke bij GGD Twente mee aan de ontwikkeling van de GGD-brede Meldcode ‘Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ en ondersteunde zij bij de implementatie hiervan. Daarnaast was zij in die periode betrokken bij de versterking van de samenwerking tussen de JGZ en het toenmalige Bureau Jeugdzorg in Twente. Vanuit de CJG Twente Ontwikkelgroep RAAK heeft Annemieke meegewerkt aan de ontwikkeling van de Routekaart ‘signaleren en melden van kindermishandeling en huiselijk geweld voor professionals’. Daarnaast gaf zij, in opdracht van Gemeente Enschede namens de veertien Twentse gemeenten, uitvoer aan het project ‘Ondersteuning van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen voorschoolse voorzieningen, buitenschoolse opvang en onderwijsinstellingen in Twente’. Ze kreeg de opdracht om de functie van aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de zojuist genoemde organisaties te stimuleren en aandachtsfunctionarissen kindermishandeling te ondersteunen door het aanbieden van bijvoorbeeld voorlichting, scholing en netwerkbijeenkomsten.

 

Samenwerking: samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Tussen 1 mei 2015 en 2016 was Annemieke samen met Margreet Timmer van het landelijk opleidingscentrum kindermishandeling (het Lock) projectleider van een door ZonMw gesubsidieerd project. Dit project bracht lokale initiatieven in den lande in kaart die zich richten op het ondersteunen van professionals in het onderwijs en de kinderopvang bij het signaleren van, en handelen bij, vermoedens van kindermishandeling. De beschrijvingen van en ervaringen met deze verzamelde initiatieven werden gebundeld in een handzame praktische handreiking voor gemeenten en hun partners in de aanpak van kindermishandeling. De handreiking bevat ook inspirerende voorbeelden, tips en materialen, aangevuld met uitkomsten van onderzoek en adviezen van deskundigen. De handreiking beoogt gemeenten te helpen om makkelijker nieuwe lokale activiteiten op te zetten in de doorgaande strijd tegen kindermishandeling.

Binnen dit project is samengewerkt met de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK), de Academische Werkplaats Kindermishandeling en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).