Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Deelproject 1

Werken volgens de JGZ-richtlijn 'secundaire preventie kindermishandeling'

Dit deelproject evalueert het handelen van JGZ-professionals volgens de JGZ-richtlijn ‘secundaire preventie kindermishandeling’. De uitkomsten geven inzicht in het bestaan van vermoedens bij JGZ-professionals. Daarnaast brengt dit deelproject belemmerende en bevorderende factoren, die samenhangen met het (niet) handelen, in kaart. Daarbij is speciale aandacht voor consultatie van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en samenwerking met ketenpartners. Het kwalitatieve deel van dit deelproject, een focusgroep-onderzoek, is inmiddels gepubliceerd.
Uit het focusgroep-onderzoek blijkt dat er veel factoren zijn die het werken volgens richtlijnen kindermishandeling beïnvloeden. Veel genoemde bevorderende factoren zijn: bekendheid met de inhoud van de richtlijnen, steun van collega’s en goede ketensamenwerking. De meest genoemde belemmerende factoren zijn: de onbereidheid van ouders om mee te werken, een lage mate van ervaren bekwaamheid en knelpunten in de samenwerking met ketenpartners.
Vanuit dit deelproject is in 2013 een vragenlijstonderzoek gestart over het werken met richtlijnen kindermishandeling. Zeventien JGZ-organisaties werkten daaraan mee.