Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Deelproject 3

 Informatie inwinnen bij andere organisties.

Binnen dit deelproject is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van voorkeuren en ervaringen van professionals, zoals JGZ-professionals, verloskundigen en kinderleidsters, met betrekking tot het raadplegen van andere professionals voor informatie en/of advies om vermoedens van kindermishandeling te staven. Het onderzoek is uitgevoerd onder professionals die contact hebben met kinderen tijdens hun werk en werkzaam zijn binnen dezelfde middelgrote gemeente (Almelo). Het ging binnen dit onderzoek om het raadplegen van professionals van andere organisaties die ook betrokken zijn bij het kind of het gezin.

De resultaten lieten zien dat 55 van de 78 respondenten (71%) het voornemen hadden om informatie of advies in te winnen bij een andere organisatie op basis van een fictieve casusbeschrijving. Dertien (57%) van de overige 23 deelnemers verklaarden dat ze eerst andere activiteiten zouden ondernemen alvorens contact te zoeken met een professional van een andere organisatie die betrokken is bij het kind. In totaal werden tien verschillende type organisaties genoemd die respondenten bij voorkeur zouden raadplegen. De meest genoemde organisatie was de jeugdgezondheidszorg. Ondanks de intensieve betrokkenheid van kraamzorg in de beschreven casus waren erg weinig professionals van plan om een kraamzorgorganisatie te consulteren. De analyse van ervaringen met consultatie van professionals buiten de eigen organisatie bracht 12 factoren aan het licht, voornamelijk bevorderende factoren.
De drie factoren die het vaakst als bevorderend werden genoemd betreffen de mate van ondersteuning of hulp die de respondent ontvangt, de mate waarin de respondent verwacht dat de professional van de andere organisatie actie zal ondernemen, en de manier waarop de respondent wordt bejegend. Belemmeringen werden gevonden met betrekking tot 12 factoren. Er sprong echter geen specifieke belemmering uit.

Het artikel is aangeboden aan een internationaal tijdschrift, maar nog niet gepubliceerd. Het artikel is wel gepubliceerd in het proefschrift (hoofdstuk 5)